Skip Navigation LinksIIBR > המכון למחקר ביולוגי > מעטפת למדע > ביצוע ותשתיות > פרוייקטי תשתית למחקר ופיתוח

פרוייקטי תשתית למחקר ופיתוח

​מנהרת רוח לניסויי סביבה​

מטרת הפרויקט: הקמת מבנה ייחודי בתחומו לקיום מחקרים בתחום הגנת הסביבה.  במבנה שטחי מעבדות, משרדים וחללים טכניים. הפרויקט תוכנן ובוצע בשיתוף אנשי אקדמיה מהטכניון, משרדי תכנון מובילים בתחומי האדריכלות, ההנדסה האזרחית, מיזוג האוויר, ההנדסה מכאנית ומפעלי ייצור בפריפריה.

במבנה הוקמה מנהרת רוח ייחודית, המאפשרת ביצוע ניסויים בתנאי סביבה משתנים. האוויר הנכנס למנהרה מטופל ביחידות לטיפול באוויר, בתחומי טמפרטורה של 5-45 מעלות צלזיוס, לחות משתנה בתחום  של 80%-20%  ורוח בזרימה למינארית, הנעה בין 0.5 מטר/שניה ל- 10 מטר/שניה.

תנאי אקלים אלו מנוטרים ומבוקרים באופן רציף באמצעות מכשור מתקדם. במהלך הניסוי מתבצעות מדידות לאורך המנהרה ובשטחי חתך שונים. הדבר מתאפשר הודות  למערכת צירים פנימית וחיצונית, שעל גבה הותקנו חיישנים. המערכת פותחה במיוחד על ידי אנשי שטח סיוע ובשיתוף צוות המחקר. כמו כן, המנהרה מצוידת בשולחן מסתובב, המאפשר לסובב את דגם המודל ולדמות רוח מכיוונים שונים, תוך כדי ביצוע הניסוי.​

מנהרת רוח

מערכת המודל (איוד וטיהור)

מערכת המודל פותחה עבור המחלקה לכימיה אורגנית במטרה להקים בסיס נתונים של איוד חומרים מסוכנים ממשטחים מגוונים ובתנאים שונים. 

המערכת מסייעת בהכנת מודלים להערכת סיכונים ובשיפורם של מודלים קיימים. בנוסף, מאפשרת ביצוע הערכה ליעילות הטיהור של חומרי טיהור קיימים וקבלת מידע לגבי יעילותם של חומרי טיהור חדשים. 

המערכת בנויה מתא איוד אטום ומבוקר שלתוכו מוכנסות דוגמאות משטחים שזוהמו בחומרים אותם רוצים לבדוק . במהלך הבדיקה מוזרם אוויר בצורה מבוקרת, בהתאם לספיקה, לטמפרטורה וללחות הרצויה מעל משטח הבדיקה. האוויר הזורם בקו היניקה אל תא האיוד מטופל ומותאם לדרישות הניסוי. 

השליטה במערכת מתבצעת באמצעות ברזים פרופורציונאליים, רגשים, בקרים ומחשב, שאוגר את הנתונים לאורך כל הניסוי.

במהלך הניסוי מתבצעות דגימות אויר באמצעות כדורי זכוכית או שפופרות SPE והדוגמים מועברים לאנליזה אנזימטית.​​

יחידת האיוד והדגימה:

יחידת האיוד והדגימה


מערכת לפיזור אחיד של תמיסות  ​

המערכת פותחה במכון  עבור הכימאים הפיסיקאליים ונועדה לפיזור אחיד של תמיסות מימיות ותמיסות אורגניות בטיפות זעירות.   

התהליך מתבצע  באמצעות מתז פייזואלקטרי  [טכנולוגיית הזרקת דיו Ink-jet  ], המתיז טיפות זעירות בגדלים משתנים של עשרות מיקרונים, בהתאם לסוג המתז. השליטה על גודל הטיפות מתבצעת באמצעות בקר ייעודי, ע"י שינוי עוצמת המתח והזרם. 

המערכת מסוגלת לפזר טיפות בצפיפות של עשרות מיקרונים לשטח נתון. צפיפות הטיפות לשטח נקבעת  ע"י מערכת ציריםX.Y.Z  ,  הנשלטת ע"י תוכנה ייעודית שנכתבה לשם כך. 

התהליך נשלט ומבוקר באמצעות מצלמה וטלסקופ.

מערכת לפיזור אחיד של תמיסות

מערכת חשיפה לבדיקת גלאים 

מערכת הגלאים היא מערכת ייחודית שנבנתה בשיתוף המחלקה לכימיה פיזיקאלית. המערכת משמשת לבדיקה ולפיתוח גלאים לזיהוי חומרים מסוכנים שונים ותערובות שונות של חומרים נוזליים וגזים.

המערכת אוניברסאלית ומאפשרת לבדוק מגוון רחב של גלאים. לכל סוג גלאי מותאם התקן ניסוי או תא חשיפה ייעודי, על פי צרכי הניסוי. במהלך הניסוי מתבצעות דגימות. 

האוויר הזורם במערכת הינו אוויר מבוקר ספיקה, טמפרטורה ולחות, המאפשר לבצע ניסויים בתנאי סביבה. התהליך מבוקר באמצעות בקרים ומחשב שליטה.​

מערכת חשיפה לבדיקת גלאים 

התקן חשיפה לגלאי כמירזיסטור

​​התקן חשיפה לגלאי כמירזיסטור

מערכת  חשיפה לבדיקת גלאים

מערכת לבדיקת חדירות דינאמית 

מערכת זרימה ייחודית, המיועדת לבדיקת חדירות חומרים מסוכנים לחומרי מבנה, המשמשים בציוד מיגון כגון: בגדי מגן פחמיים, מסכות, חליפות אטומות, כפפות, יריעות כיסוי ועוד.

בכדי להבטיח את תנאי הניסוי, הותקנה המערכת בתוך תא מבוקר, המסחרר אוויר בזרימה למינארית. התנאים במערכת הזרימה הם מבוקרי טמפרטורה ולחות.

הדוגמאות הנבדקות מוכנסות לתאי בדיקת חדירות ייעודיים ונחשפות בתנאים מבוקרים לריכוזי חשיפה שונים. האוויר המזוהם נדגם בצורה רציפה באמצעות גלאים, הממוקמים לפני ואחרי הדוגמה הנבדקת. המערכת נשלטת ע"י תוכנת בקרה ואיסוף נתונים ייעודית.​

מערכת  חשיפה לבדיקת גלאים​​